Předškolní výchova

Předškolní výchova v MŠ Pampeliška

Leden Děti se učí pojmenovávat některé části lidského těla, některé tělní orgány a znát jejich funkci. Rozvíjejí si slovní zásobu, fantazii a logické úvahy. Témata se týkají zimních sportů a lidského těla. Procvičujeme stále rozlišování prvního písmena a slabiky a budeme začínat rozlišování poslední slabiky a písmena. Děti si procvičují znalost jmen rodičů, sourozenců a adresu bydliště, s čímž jim můžete pomáhat 🙂   Prosinec V prosinci s dětmi procvičujeme jemnou motoriku a je potřeba, aby děti procvičovaly stříhání i doma, protože některým klukům to dělá stále potíže. Protože je prosinec a doba adventu, tak si s dětmi povídáme o lidových zvycích a tradicích, které se k tomu období vážou. S dětmi procvičujeme sluch a analyzujeme slova - rozlišujeme první hlásku a slabiku ve slovech. Tento úkol děti zvládají poměrně dobře, ale je potřeba tuto nově získanou dovednost stále opakovat. Učí se také vytvářet zdrobněliny, kdy dochází k opravdu zajímavým patvarům 🙂 Z předmatematických dovedností se věnujeme prostorovým představám a orientaci v prostoru - první, poslední, vedle prostředního, před, za, hned před, hned za, opakujeme řádek a sloupec, v čemž si děti nejsou zatím vůbec jisté.    Listopad V listopadu rozvíjíme s dětmi jazykové dovednosti - děti vymýšlely rýmy při hrách na básníky, seznamovaly se se slovy mnohoznačnými a vytvářely opaky slov - opozita. Labyrinty, které si zatím zkoušely, jim nedělaly problémy. Horší je to s orientací v ploše. Děti se učí znázornit vzájemnou polohu předmětů podle diktátu - nad, pod, vedle, mezi, nahoře, dole... a tento úkol bude opravdu dlouhodobý, protože zatím děti spíše tápou 🙂 Seznamování s pojmy řádek a sloupec zatím odložíme, dokud si nebudou děti jistější s určováním základních pojmů při vyjadřování vzájemné polohy předmětů. Velmi dobře zvládají početní představy a začínají správně rozlišovat i první hlásku ve slovech. Znázorňování počtu slabik ve slovech zvládají také na výbornou 🙂   Říjen V říjnu se s dětmi seznamujeme s geometrickými tvary - učíme se je poznávat a pojmenovat, určit velikost a chápat pojem strana a roh. Počítali jsme do pěti a rozlišovali 3 prvky podle velikosti za pomoci pojmů největší a nejmenší. Děti se učily rozkládat slova na slabiky a označit počet slabik, ale ještě s tím trošku bojujeme 🙂 Využívali jsme interaktivní tabuli nejen na uvolňovací cviky, ale také vzdělávací program Barevné kamínky - měsíc říjen. Je potřeby, abychom společně vedli děti ke správnému držení tužky a k tomu, aby tolik netlačily. Z rozvíjení poznatků jsme se zaměřovali na znalost ovoce a zeleniny a jejich rozlišování.   Kroužek předškoláků Těšíme se do školy bude probíhat dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek, vždy od 9:30 do 10:00. S dětmi budou pracovat dvě paní učitelky, aby byla možnost větší individuální péče. Zápisy do ZŠ budou v měsíci dubnu a případné žádosti o odklad školní docházky musí být podány do konce dubna. Na kroužek děti potřebují pouze desky na vkládání pracovních listů. Desky mají děti na třídách a vy si je můžete kdykoli prohlédnout. V případě, že děti nebudou přítomné, dostanou listy domů, aby si práci mohly vyzkoušet. Své pracovní listy najdete po skončení kroužku vystavené před třídami. Podrobnější informace k obsahu a činnostem najdete v přiloženém dokumentu zde ve formátu pdf.   Květen V květnu  si děti zkoušely rozpoznat prostřední hlásku ve slovech, vytvářely zdrobněliny, opaky a rýmy a používání předložek, sloves a skloňování podstatných jmen - slovosled . Pokračovaly v poznávání číslic a písmen i v rozvíjení kombinačních schopností - tentokrát v kombinování 3 prvků a 3 barev. Procvičovaly si také pravolevou orientaci, v čemž se děti stále pletou. V  oblasti rozvíjení poznání si děti opakovaly typické znaky jara. Duben Děti si během měsíce dubna procvičovaly vytváření množného a jednotného čísla a používání předložek - za, na, do, vedle, v, na... Dalším úkolem bylo řazení předmětů s využíváním správných pojmů - ani první, ani poslední, před, hned za, hned před a vyhledávání konkrétních předmětů. Z oblasti rozvíjení poznání si děti rozšiřovaly poznatky o domácích a exotických zvířatech. Co se týká předmatematických dovedností, tak se děti seznamovaly s pojmem pár, poznávaly číslice a rozvíjely kombinační schopnosti - jednoduché sudoku. Březen V březnu si děti procvičovaly analýzu slov - rozlišovaly první a poslední slabiku ve slovech a určovaly první a poslední hlásku ve slovech. Některým dětem tento úkol dělá problémy, je potřeba hrát s dětmi různé hry třeba cestou ze školky - různé hádanky nebo slovní kopanou....Shrnuli jsme si poznatky o zimě, což dětem nedělalo žádné problémy. Děti se učí porovnávat ve smyslu velikosti a stupňovat přídavná jména - první je velký, druhý je menší a třetí je nejmenší, vysoký - nižší - nejnižší... Také se začaly učit řešit různé druhy labyrintů a bludišť, aby běžně užívaly pojmy blízko, daleko, blíž, dál, krátká cesta, dlouhá cesta.... Únor Děti si při různých hrách se slovy a zvuky rozvíjely rytmické cítění, sluchové vnímání a fonetický sluch. Jedním z úkolů. které měly děti zvládnout bylo vyprávění příběhu podle čtveřice obrázků - to je pro některé děti velmi těžký úkol. Zkuste s dětmi tuto dovednost trénovat. Děti se také učily rozlišovat různé druhy materiálů a na základě pokusů vyvozovaly základní vlastnosti jednotlivých materiálů. Z rozvíjení poznání o okolním světě jsme se zaměřili na rozšíření poznatků o profesích a řemeslech lidí, nástrojích a nářadích, které používají a jména profesí a jejich pracovišť. Leden Děti se začínají učit rozlišovat první a poslední slabiky ve slově podle obrázku - to je pro děti celkem těžký úkol, a zároveň se učí soustředit na délku samohlásky ve slově. Z předmatematických dovedností děti opakují prostorové představy a orientaci v prostoru - první, druhý, poslední, uprostřed, vedle prostředního, před, za, hned před, hned za, a opakují " řádek a sloupec". Učí se znát jméno své i rodičů a sourozenců, adresu a  učí se mít povědomí o tom, kde pracují rodiče. Prosinec Práce s dětmi se zaměřila na rozlišování první slabiky podle obrázku a na rozvíjení sluchového vnímání a fonematického sluchu. Dále se děti učily porovnávat věci podle velikosti a na tom základě tvořit zdrobněliny - dům, domek, domeček, stůl, stolek, stoleček... Procvičovaly si zrakovou paměť při různých Kimových hrách a shrnuly si poznatky o podzimu. Listopad Během měsíce listopadu si děti procvičovaly chápání rýmů, slov opačného významu a  slov  protikladných. Procvičovaly jsme s dětmi rozklad slov na slabiky a některým dětem dělá problém grafické znázornění počtu slabik - udělej tolik teček, kolik je ve slově slabik (kolikrát jsi tlesknul) a napiš pod obrázek. Z matematických představ se děti učí orientaci v prostoru - znázornit vzájemnou polohu předmětů - nahoře, dole, uprostřed, případně vlevo a vpravo. Seznamují se s pojmy řádek a sloupec. Také řeší jednoduché labyrinty a bludiště. Děti si také pravidelně uvolňují ruku při grafomotorických cvičeních, modelování, stříhání a kreslení. Říjen V říjnu se děti učí rozkládat slova na slabiky a začínají se soustředit na rozpoznávání 1. hlásky ve slově. Procvičují znalost základních i doplňkových barev a učí se rozeznávat a pojmenovávat geometrické tvary. Tento úkol je pro některé děti poměrně obtížný a proto by bylo dobré, kdybyste s dětmi hráli třeba cestou ze školky hru na vyhledávání geometrických tvarů okolo sebe, aby si děti poznatky zafixovaly. V rozvíjení poznání o světě kolem si děti rozšiřují poznatky o ovoci a zelenině, stromech listnatých a jehličnatých, ale rozdílech mezi nimi a seznamují se s také s rozdíly mezi keři a stromy. V předmatematické výchově se učí děti porovnávat počet - nejvíce, nejméně a stejně a mechanicky počítat do 6.