Školní jídelna

Stravování v Pampelišce

stravovani-pampeliskaNáš kolektiv: Dita Kalinová   - vedoucí školní jídelny Alice Vávrová  - kuchařka Jídelníček Vašich dětiček zde... Seznam alergenů zde (PDF)... 1. Přihláška ke stravování Je vydávána při nástupu do školního zařízení a platí jeden školní rok. Rodiče vyplní řádně celou přihlášku a potvrdí podpisem jednoho z rodičů. Pokud se stravují sourozenci, odevzdá každý z nich svou přihlášku. 2. Výše stravného informativní rozpis celodenního stravného
Rozpis přesnídávka oběd svačina celkem
3 – 6 let 8,- Kč 23,- Kč 8,- Kč 39,- Kč
Děti s odkladem 8,- Kč 25,- Kč 8,- Kč 41,- Kč
3. Úhrada stravného Stravné se platí zálohově do 25. v předchozím měsíci trvalým příkazem k úhradě nebo složenkou na účet  Mateřská škola Pampeliška 165 00 Praha-Lysolaje u KB, a.s. Praha 6 : č. účtu:  107- 4904490207/0100 Variabilní symbol je Vám speciálně přidělené číslo. 4. Odhlašování obědů Případné změny během roku je nutné nahlásit telefonicky na číslo 727976000 p. Kalinové nebo e-mailem na ms-lysolaje@seznam.cz. Při onemocnění dítěte je nutné odhlásit stravné den předem do 14:00, v akutních  případech do 8:00 ráno daného dne a to telefonicky nebo osobně učitelce v MŠ. První den nenadálé nepřítomnosti (nemoc) má strávník nárok odebrat si jídlo domů. Rodiče po telefonickém nahlášení jídlo vyzvednou od 11.00 do 11.30 hodin v kuchyni školní jídelny. Pokud nebude oběd odhlášen po další dny, bude účtován v plné výši.  5. Platba za školné Vzdělávání dětí v posledním ročníku je bezplatné. Bezplatné období trvá maximálně jeden školní rok a poté jsou rodiče povinni školné znovu platit (týká se dětí s odkladem školní docházky). Děti se přijímají pouze k celodenní docházce s celodenním stravným. Dále odkaz zde.   Dne 1. září 2014 se naše školní jídelna zaregistrovala do projektu:

 ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ

Projekt v novém školním roce 2014-15 zaštítila Společnost pro výživu a odborným garantem je primář dětské polikliniky ve Fakultní nemocnici v Motole, MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Myšlenka projektu ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ

Spolupráce s jídelnami MŠ a ZŠ s cílem zvýšit kvantitu i kvalitu konzumace zeleniny u jejich strávníků, protože významná část dětské populace je ohrožena nadváhou a obezitou.  Dále o projektu http://www.skolaplnazdravi.cz/.

Ambice projektu ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ

 • nabídnout v českém školním stravování více alternativ, větší atraktivitu a spoustu nových řešení v nabídce zeleniny,
 • vysvětlit a prakticky ukázat jednoduchost použití zeleniny v kuchyňském zpracování zaměřeném na dětské jídelníčky,
 • přirozenou, hravou a nenásilnou formou zvýšit oblibu zeleniny u dětí.

V co také doufáme…

 • změnu pohledu na školní stravování
  • není zkostnatělé, neschopné reagovat na novou alarmující situaci a nové trendy
  • jde s dobou, podporuje zdraví, inovuje,
 • přenesení pozitivního vztahu k zelenině prostřednictvím dětí i do rodiny = ovlivní konzumaci v celé populaci,
 • nejde o krátkodobý „módní“ projekt, ale o dlouhodobé funkční a životaschopné řešení,
 • přispěje z dlouhodobého hlediska také ke zlepšení zdravotního stavu populace

V čem je projekt ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ jiný…?

 • ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ nabízí přímou účast pro školní jídelny a školy, které tak mají možnost projekt aktivně spoluvytvářet a vyměňovat si zkušenosti.
 • ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ dává účastníkům možnost vybudování lepší "image" prostřednictvím vyzkoušených, atraktivních a jednoduchých receptů s vyšším podílem zeleniny.
 • ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ respektuje vyhlášku o školním stravování č. 1 č. 107/2005 Sb. a 561/2004 Sb., zaměstnancům dle vyhlášky č. 84/2005.
 • ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ zaručuje dlouhodobou podporu (školení, materiály, technická podpora).
  Odpolední  svačinky Vážení rodiče, s účinností od 1. dubna 2015 bude platba za neodebrané odpolední svačinky v případě odchodu dítěte po obědě, vrácena na Váš účet na konci školního roku spolu se závěrečným vyúčtováváním. Vrácení platby za svačinku je podmíněno telefonickým nahlášením nebo při příchodu do školky.     UPOZORNĚNÍ NA ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO od 01. 09. 2017   Od 1. 9. 2017 dojde ke zdražení stravného z důvodů stále se zvyšujících cen potravin a současně potřebě plnit předepsané dávky spotřebního koše je nezbytné navýšit ceny stravného. Pitný režim v hodnotě 3,- Kč na den je započítán do celkové ceny stravného.   Nový ceník stravného
    děti 3-6 let         děti 7-10 let     
přesnídávka          8 Kč    8 Kč
oběd        23 Kč 25 Kč
odpolední svačina          8 Kč    8 Kč
celkem        39 Kč 41 Kč
     
Cena stravného je stanovena finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním
stravování. Ve vyhlášce se dále stanovuje sledování spotřebního koše, tzn jaké výživové požadavky mají
splňovat jídla podávaná ve školní jídelně. Legislativně jsou stanoveny určité skupiny potravin (mléko, maso,
luštěniny, ovoce, zelenina atd.) a jejich doporučená spotřeba na žáka a den.
  Zpracoval: Dita Kalinová - vedoucí školní kuchyně, ms-lysolaje@seznam.cz, tel. 727976000